Mikroskopická soutěž | School competition of microscopy

Od července do konce listopadu 2020 proběhla soutěž, připravená výzkumnou infrastrukturou Czech-BioImaging ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností, která věnovala ceny a časopisem Scientific American. Soutěž byla vypsána pro studenty (jednotlivce) všech typů škol kromě škol vysokých.

Zúčastnilo se celkem 67 žáků a studentů, děkujeme za hojnou účast! Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho studijních úspěchů.

Vzhledem k nad očekávání vysoké účasti byly ceny navýšeny následovně:

  • roční předplatné časopisu Scientific American nakonec získává prvních 12 výherců
  • knihu "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče" obdrží 28 výherců

      


SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Správná odpověď je podtržená.

1. Efekt superrozlišení v optické mikroskopii souvisí s Einsteinovou teorií:

Relativity

Stimulované emise

Fotoelektrického jevu

2. Jak velká plocha země zobrazená elektronovým mikroskopem bude obsahovat stejné množství obrazových dat jako GoogleMaps,  při rozlišení SEM 1nm a GoogleMaps  15cm?

15 x 15 km

15 x 15  m

15 x 15 cm

Návod na odpověd:  plocha Země  510 072 000 km2 . Počet pixelů  510 x 1012 m2 / 0,152 = 2,27 x  1016, odpovídající strana čtverce  1,5 x  108 pix. , což zodpovídá při rozlišení 1nm rozměru 0,15 x 0,15 m.

3. Které mikroskopické metody nevyžadují dodatečné značení fluorescenčními sondami?

Optická projekční tomografie

Zobrazování pomocí Imunofluorescence

Dvoufotonová konfokální mikroskopie NAD(P)H

Metoda stimulované deplece emise (STED)

4. Co mají společné elektronový mikroskop a klasický televizor?

Vakuum

Elektronový paprsek

Barevný signál

Vysoké napětí

5. Které z výčtu mikroskopických metod jsou založeny na použití výkonných impulsních laserů?

Generace druhé harmonické frekvence (SHG) 

Mikroskopie stimulované deplece emise (STED)

Metoda SRRF (Super-Resolution Radial Fluctuations)

Koherentně zesílený anti-Stokesův ramanovský rozptyl (CARS)

6. Co mají společné metoda sledování jednotlivých částic (SPT) a ornitologie?

Označení a sledování pohybu subjektu

Použití extra citlivých kamer

Použití optických přístrojů

 Aplikace fluorescenčních značek

7. Jakými neinvazivními metodami je možné zobrazovat funkce mozku v žijících organismech? Sledováním:

Okysličení krve v mozkových cévách

Optických změn mozkových tkání

Synchronizovaných výbojů populací neuronů

Magnetického pole mozku

Průtoku krve v mozku

8. Které metody slouží v moderním celotělovém zobrazování jako alternativa radioaktivních látek?

Fluorescence s využitím fluorescenčních značek

Sledování změny barvy organických barviv 

Zobrazování paramagnetických nanočástic

Bioluminiscence geneticky modifikovaných buněk nebo organismů

9. Jaký je nejdůležitější krok při přípravě vzorku pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM) ?  

Použití sklíčka s vyrytým systémem souřadnic

Zmrazení vzorku

Přidání kontrastních látek v podobě sloučenin těžkých kovů

10. Digitální zlepšení kvality obrazu potlačením nezaostřených částí a zvýšením lokálního kontrastu se nazývá:  

Deplece

Delokalizace

DekonvoluceOdpovědi na některé otázky můžete nalézt právě ve speciální příloze.

Jména výherců

Výherci ročního předplatného časopisu Scientific American a knihy "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče"

Jan P. (Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola)
Tomáš N. (Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121)
Jakub M. (ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázium Česká Kamenice)
Martin K. (Gymnázium & SOŠPg Čáslav, Masarykova 248)
Lukáš K. (Gymnázium Jána Hollého)
Jan F. (Střední odborná škola ekologická a potravinářská)
Julie K. (Gymnázium Jihlava)
Peter W. (Gymnázium svätého Františka z Assisi Žilina)
Jakub B. (Gymnázium Botičská)
Aleš G. (Gymnázium V. Mihálika Sereď)
Lucie Růžena K. (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice)
Jana G. (Gymnázium Kadaň)

Výherci knihy "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče"
Aneta L. (Gymnázium EDUCAnet s.r.o)
Tomáš K. (Gymnázium Na Pražačce)
Diana M. (Střední škola služeb a řemesel)
Martin F. (Gymnázium Jihlava)
Terezie S. (Gymnázium Johanna Gregora Mendela)
Vojtěch V. (ZŠ Brigádníků)
Jan Š. (ZŠ Komenského)
Jana F. (ZŠ Klausova)
Tereza D. (Gymnázium bratří Čapků)
Natálie P. (Základní škola, Příbram VII)
David M. (ZŠ bratří čapků)
Marek B. (Monty School)
Marie B. (Monty School)
Tereza Ř. (3. základní škola Cheb)
Ondřej P. (Monty Lyceum)
Alena B. (ZŠ Dobřany)

Zúčastnilo se celkem 67 žáků a studentů, děkujeme za hojnou účast! Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho studijních úspěchů.

Pavel Hozák, ředitel výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging
Vladislav Krzyžánek, předseda Československé mikroskopické společnosti
Bohumil Bouzek, šéfredaktor Scientific American, české vydání

News


News archive